Perfect time for intercourse

   শাস্ত্ৰ সমূহত উল্লেখ যে এনে কিছুমান কাৰ্য্য আছে যিসমূহ ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা উঠিয়ে কৰিব নালাগে। কিয়নো দিনৰ আৰম্ভণি যদি ভাল হয় তেনেহলে গোটেই দিনটো ভাল হয় , আৰু যদিহে কাৰোবাৰ আৰম্ভণি আৰু শেষ দুয়োটা ভাল হয় তেতিয়া হলে তেওঁৰ জীৱনত সুখ আৰু শান্তি সদায়ে থাকে। আৰু এই সহজ সৰলContinue Reading

Share it with: